Einwohner Saizū-miyako

 1. Kawaguchi Iona

 2. Yoshimura Gyoshin

 3. Mochizuki Juichi

 4. Morikawa Kiichi

 5. Hirota Tarō

 6. Tagomi Nobusuke

 7. Shiota Yumi

 8. Chiba Akane

 9. Kobayashi Daigo

 10. Nakayama Shintarō

 11. Utsumi Ieshige

 12. Hanazawa Shiki

 13. Hirohito

 14. Nijō Shunji

 15. Abe Shunji

 16. Haneda Yoshiharu

 17. Nijō Kinji

 18. Santō Akihito

 19. Kaneka Akiko

 20. Kaneka Sejii